Video Detail

SESSION 3: CELLULAR THERAPIES AND HEMATOLYMPHOID MALIGNANCIES (LYMPHOMA/MYELOMA)

  • Chairpersons:

    Purvish Parikh, Purna Kurkure, Siddharth Laskar

  • Moderator : Vikram Mathews

  • Panelists : Tapan Saikia, Hasmukh Jain, Manju Sengar, Chetan Dhamne, Anjana Sainani, Sumeet Gujral, Prantar Chakrabarti